Banner

Opinie orzecznicze - Gdynia

Wystawiamy opinie orzecznicze dotyczące uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku pracy oraz nieszczęśliwego zdarzenia. Stwierdzamy niezdolność do pracy, a także jej stopień. W opinii uwzględniamy czas, kiedy powstała niezdolność, przewidywany okres niezdolności do pracy, a także jej związek z wypadkiem lub chorobą. Opinia orzecznicza jest niezbędna, aby ubiegać się o świadczenie pieniężne za okres niezdolności do pracy. Pacjent może się nie zgodzić z wystawioną opinią – w takiej sytuacji ma prawo wnieść sprzeciw w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Podczas oceny niezdolności do pracy lekarz orzecznik bierze pod uwagę stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość wykonywania pracy na tym samym lub innym stanowisku. W przypadku wystąpienia niezdolności do pracy niekiedy następuje przekwalifikowanie zawodowe pracownika. Zapraszamy do poznania oferty świadectwa zdrowia dla marynarzy.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Pracownikom, którzy doznali długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Aby się o nie ubiegać, trzeba być objętym ubezpieczeniem wypadkowym, a także być długotrwale lub stale niezdolnym do pracy przez wypadek bądź chorobę. Stały uszczerbek na zdrowiu oznacza poważne naruszenie sprawności organizmu, przez które Pacjent nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy i nie przewiduje się szansy na poprawę jego zdrowia. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to również naruszenie sprawności organizmu, ale w takim stopniu, że rokuje się poprawę zdrowia danej osoby po okresie nie krótszym niż pół roku.

Oceny stanu zdrowia dokonuje się po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie przyznawane jest w wysokości 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie przysługuje także członkom rodziny poszkodowanego. W naszym gabinecie wykonujemy również badania profilaktyczne pracowników: badania wstępne, okresowe i kontrolne.

orzeczenie lekarskie