Banner

W jakiej sytuacji wystawia się opinie orzecznicze?

Opinia orzecznicza jest konieczna do ubiegania się o świadczenie pieniężne za okres niezdolności do pracy. W jakich sytuacjach jest wystawiana?

Podstawy do wystawienia opinii orzeczniczej

Opinia orzecznicza stanowi ocenę stanu zdrowia pacjenta, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku wykonywania obowiązków zawodowych lub nieszczęśliwego zdarzenia. To właśnie w niej lekarz orzecznik stwierdza, czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania przez pracownika zawodu, zajmowania stanowiska lub kierowania pojazdami mechanicznymi. W opinii uwzględniony jest m.in. czas, w jakim powstała niezdolność, a także przewidywany okres niezdolności do pracy. W ramach dokonywanej oceny pod uwagę brany jest stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość wykonywania pracy na tym samym lub innym stanowisku. Do dokonania ustaleń orzeczniczych istnieje konieczność przeprowadzenia badań, a także przeanalizowania dokumentacji medycznej pacjenta. Na tej podstawie pracownik może ubiegać się o przysługujące mu świadczenia pieniężne za okres, w którym z powodu uszczerbku nie mógł wykonywać pracy. W niektórych przypadkach opinia orzecznicza stanowi też argument do przekwalifikowania zawodowego pracownika, jeśli wykonywanie obowiązków na dotychczasowym stanowisku jest niemożliwe z powodów zdrowotnych.

Opinie orzecznicze wystawiane są zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania. Działalność orzecznicza lekarzy regulowana jest też przez inne przepisy, w tym m.in. Ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dotyczy orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny), a także Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dotyczy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).