Banner

Jak wygląda badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń?

Zgodnie z panującymi w Polsce przepisami prawnymi dostęp do broni jest mocno ograniczony. Żeby wejść w jej posiadanie, trzeba spełnić szereg warunków pozwalających na wydanie pozwolenia na broń. Jednym z takich warunków jest orzeczenie lekarskie i psychologiczne wykazujące brak przeciwwskazań do tego, by posługiwać się bronią. 

Orzeczenie to jest bardzo ważne, gdyż jego celem jest zapobieganie z wyprzedzeniem nadużyciom związanym z posiadaniem broni. Żadna broń nie może trafić bowiem w ręce osoby, w których mogłaby ona stanowić niebezpieczeństwo.

Czynniki, które mogłyby spowodować niewłaściwe użycie broni, częściowo mają naturę medyczną. Przykładowo słaby wzrok może doprowadzić do nieodpowiedniego wycelowania i w konsekwencji do wypadku. Osoba posługująca się bronią musi jednak być nie tylko w pełni władz fizycznych, ale i umysłowych. Inaczej broń w jej ręku może stanowić naprawdę groźne narzędzie. Istotne jest także to, że badań lekarskich i psychologicznych nie wystarczy wykonać raz. Jeśli pozwolenie na broń chce się uzyskać nie jednokrotnie, lecz pragnie się ubiegać o jego przedłużenie, badania medyczne i psychologiczne należy ponawiać co pięć lat.

Charakterystyka badania psychologicznego dla osób ubiegających się o broń

Co dokładnie sprawdzane jest w trakcie badania psychologicznego? Obejmuje ono wszystkie czynniki, które niezbędne są do tego, aby posługiwać się bronią bez nadużyć. Chodzi tu między innymi o ogólny poziom inteligencji, cechy charakteru i umiejętność odnalezienia się w określonym kontekście społecznym. Szczególną uwagę podczas badania psychologicznego zwraca się na sposób reagowania danej osoby na trudne sytuacje. Powyższe czynniki to najważniejsze z ogólnych spraw, na które kładzie się nacisk podczas badania psychologicznego. Szczegółowy przebieg tego badania może jednak tak naprawdę zostać dostosowany do specyfiki danej osoby. Ważną rzeczą jest też to, iż badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń nie jest tym samym co badanie psychiatryczne. To drugie wchodzi w zakres badań lekarskich i wiąże się z innym wymiarem funkcjonowania człowieka.

Badania psychologiczne, tak jak i badania lekarskie, kończą się wydaniem orzeczenia, które decyduje o tym, czy danej osobie może zostać przyznane pozwolenie na broń. Jeśli orzeczenie ma charakter pozytywny i jest świadectwem dobrego stanu zdrowia danej osoby, to staje się ono podstawą do wydania pozwolenia. Jeśli zaś orzeczenie ma charakter negatywny, istnieje możliwość, aby się od niego odwoływać.